Opava zdravé město
Opava

Projekty

Povedlo se

Revitalizace veřejného prostranství Holasická 6, 8 – 14

Cílem projektu bylo po stránce zahradně architektonické pozvednout úroveň obytného prostoru v dané lokalitě panelového sídliště vymezeného ulicemi Holasická 6, 8 – 14 a Na Potůčku. Původní stav byl v nevyhovujícím stavu a z estetického hlediska nepůsobil příjemným dojmem. Revitalizace veřejného prostranství zahrnovala odstranění stávajících asfaltových a dlážděných zpevněných ploch a jejich následné zatravnění, obnovení stávajícího trávníku a výsadbu stromů a keřů.

Probíhá

Obnova remízu u Sv. Anny

Založení ekostabilizačního liniového porostu dřevin s podsevem travobylinné směsi. Cílem je obnovit orbou zaniklý remíz v údolnici mezi rozlehlými intenzivně obdělávanými bloky orné půdy. Cílem navrhovaných vegetačních úprav je zlepšení ekologicko-stabilizační funkce řešeného území a zvýšení biodiverzity území. Obnovovaný remíz naváže na výsadbu jednořadé aleje k poutnímu místu, Kapli Sv. Anny u Opavy. Nová alej byla ve spolupráci s veřejností realizována na podzim v roce 2014.

Připravujeme

Vlaštovičky, Jarkovice – splašková kanalizace

Projekt řeší odkanalizování městské části Opavy – Vlaštovičky a Jarkovice. Nová splašková kanalizace o celkové délce 4,2 km včetně přípojek bude napojena na novou čistírnu odpadních vod, která je rovněž součástí projektu.

Zapojte se!

Novinky

Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí regionu TRITIA

Datum 7.9.2017

V současné době je zlepšování kvality ovzduší v nadměrně znečištěných oblastech řízeno na místní úrovni bez respektování hlavních příčin znečištění a bez optimalizace opatření ke zlepšení. Znečištění ovzduší nezná hranice, pro jeho efektivní řízení je tak nezbytně nutná mezinárodní a regionální spolupráce. Cílem projektu je vytvoření efektivního mezinárodního řízení kvality ovzduší prostřednictvím rozvoje společné informační databáze, nástrojů pro řízení a predikce a strategií kvality ovzduší. Hlavní změnou, kterou projekt přináší je společný regionální přístup využívající “politiky založené na důkazech” a “řízení založené na výsledcích”.

Aktuální informace naleznete na stránkách projektu.

 

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Datum 14.8.2017

Koncem června byl vyhlášen krajský dotační program tzv. kotlíkových dotací pro občany, žádosti se pak budou přijímat od 5. září. Pokud potřebujete s danou problematikou poradit, je pro vás na magistrátě připraven seminář. Ten se uskuteční v pondělí 21. srpna od 16 do 18 hodin v zasedací místnosti rady města v přízemí Hlásky.

Více informací o kotlíkovým dotacím najdete zde

 

V Nápadech pro Opavu vyhrálo rozšíření hřiště v Suchých Lazcích

Datum 30.6.2017

Rozšíření dětského hřiště v Suchých Lazcích získalo v prvním ročníku Nápadů pro Opavu nejvíce hlasů.  Z 2768 hlasů, které v průběhu června došly, dostal tento projekt 820 hlasů. Město však podpoří i druhý projekt, a to vybudování hudební zkušebny na Liptovské ulici 21 v Kylešovicích, pro který hlasovalo 603 lidí. Zastupitelé totiž na tzv. participativní rozpočet vyčlenili částku 300 tisíc korun, oba podpořené projekty pak vyjdou na 280 tisíc korun, proto nebyl podpořen projekt jeden, ale dva.

Mapa projektů

Mapový portál města
Back to Top