Opava zdravé město
Opava

Nerealizovatelné nápady

Komise Zdravého města na svém jednání 24. 5. 2017 zhodnotila seznam níže uvedených nápadů jako nerealizovatelný v souladu s podmínkami výzvy.

Seznam nerealizovatelných nápadů:

Moje včela

Stanovisko Komise:
Nápad nebude zařazen do veřejného hlasování z důvodu, že zavazuje statutární město Opava v dlouhodobém časovém horizontu starat se o včelstvo. Statutární město Opava nemá příslušná oprávnění k chovu včelstva a souladu se svou dlouhodobou rozvojovou strategií nehodlá rozšiřovat předmět samostatné působnosti o chov včel. 


Zdravý vzduch v tělocvičně

Stanovisko Komise:
Výměna oken včetně zateplení budovy předmětné tělocvičny je zařazen do návrhu seznamu investičních akcí pro rok 2018 a navrhovaná výměna oken neodpovídá standardům
pro větrání.


Instalace zpívající fontány v parku za Slezankou

Stanovisko Komise:
Dotčené území nápadu je předmětem v současné době zpracovávané architektonické územní studie – Vize za Slezanku. Nápad předkladatele byl předán zpracovateli Vize
za Slezanku – kontakt: re: architekti, tel. 222 935 137, email: slezanka@rearchitekti.cz.


Úprava kanalizační stoky na ulici Nákladní

Stanovisko Komise:
Projektový záměr vyžaduje investiční přípravu, tzn. projektová dokumentace a příslušné povolení s kalkulovanými realizačními náklady přesahující limit 300 tisíc Kč. V dané lokalitě byl v roce 2014 realizován projekt:“ Ochranova – úprava parteru a okolí (revitalizován v rámci dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Integrovaného operačního programu – IPRM Opava pro sídliště Kateřinky). Výše uvedený projekt je do roku 2019 ve fázi udržitelnosti.


Komise Zdravého města je poradním orgánem rady města. Členové Komise jmenovala rada města na svém jednání dne 22. 2. 2017, č. usnesení 1997/56 RM 17.
Jmenovitý seznam členů s hlasujícím právem i bez něj naleznete zde.

Back to Top