Opava zdravé město
Opava

Strategické dokumenty města

Statutární město Opava má zpracovány a průběžně naplňuje několik strategických a koncepčních dokumentů. Pomáhají městu dlouhodobě a cíleně rozvíjet jednotlivé oblasti života.

Klíčovým a zastřešujícím dokumentem je strategický plán rozvoje města, aktuálně platný na léta 2017-2023.
Kromě toho jsou koncepčně uchopeny také další tematické oblasti, a to těmito dokumenty:

Strategický plán města

Strategický plán města je jedním ze základních dokumentů, který definuje směřování města ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. Jde o koncepční a rozvojový dokument, jehož základním smyslem je zorganizovat rozvoj města v jednotlivých oblastech tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategický plán navíc dává podnikatelským subjektům i soukromým osobám možnost zjistit, jaké budou v následujících letech priority v rozvoji města. V současné chvíli má město platný Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007 – 2020.  Více informací naleznete zde.


Plán udržitelné městské mobility

Plán udržitelné městské mobility Opava (PUMM). Vytváří koncepci trvale udržitelného dopravního systému pro statutární město a jeho spádové okolí. Koncepce je založena na nových principech plánování v souladu s národní a krajskou politikou a politikou Evropské unie. Plán zahrnuje dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii s cílem uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a okolí včetně zajištění lepší kvality života obyvatel. Plán koordinuje územní a dopravní plánování, navržený dopravní systém zajistí dostupnost všem cílovým skupinám, preferuje ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu energie a bezpečnou dopravu se snížením počtu kritických míst. Závazným výstupem je Akční plán udržitelné městské mobility, který definuje navržená opatření pro naplnění stanovených cílů na období 5 let v souladu s rozpočtovým výhledem města. Dokument se po svém projednání stal nadřazeným dokumentem, který je podkladem pro další aktualizace současných strategických a územně plánovacích dokumentů města.
http://mobilita-opava.cz/dokumenty/


Komunitní plán

Komunitní plán je jedním z nejdůležitějších strategických dokumentů Statutárního města Opavy a jeho cílem je vytvořit síť a napomáhat rozvoji sociálních a souvisejících služeb tak, aby lépe vyhovovaly občanům města a citlivěji reagovaly na jejich potřeby. Plán navrhuje konkrétní priority za dané oblasti péče na období příštích tří let a způsoby jejich řešení.
http://www.opava-city.cz/cs/komunitni-plan-rozvoje-socialnich-souvisejicich-sluzeb-statutarniho-mesta-opavy-na-obdobi-2014-201-0

V dubnu 2017 byl radou města schválen nový Komunitní plán sociálních služeb, a to usnesením č. 2101/59 RM 17. Platný plán na období  2017 – 2021 naleznete zde.


Zelené Hradby

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007–2020 stanovil čtyři hlavní priority v oblasti životního prostředí. Jednou z nich je priorita Z.4 „Zlepšování stavu přírody a krajiny“, která obsahuje dvě opatření, a sice Z.4.1. „Vytváření podmínek pro rozvoj veřejné zeleně“ a Z.4.2. „Revitalizace krajiny“. Za účelem uskutečnění těchto opatření vzešla z pracovní skupiny pro přípravu strategického plánu myšlenka (vize) Zelených hradeb. Zelené hradby jsou pracovní označení systému přírodních a drobných stavebních prvků, které mají přispět k revitalizaci nezastavěného území města Opavy a k lepší rovnováze jeho hospodářských, rozvojových, rekreačních a ekologických funkcí. Pojem Zelené hradby zahrnuje všechny aktivity spojené s financováním, projekcí, výstavbou, údržbou a využíváním těchto prvků. Projekt se skládá ze tří částí: – liniové výsadby (aleje, stromořadí), přírodní lokality (inventarizace přírodních lokalit, návrhy možností jejich záchrany, podpora dalšího rozvoje druhové rozmanitosti v krajině), propagace a zapojení občanů (podpora výsadeb, spolupráce na vytipování turistických cílů).
http://www.opava-city.cz/cs/zelen-ve-meste

Environmentální výchova a osvěta

Environmentální výchova, vzdělání a osvěta má přispívat k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí. Má vytvářet podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce. V mnoha směrech se prolíná s prací s veřejností v oblasti životního prostředí, není možné určit mezi nimi přesnou hranici. V každém případě má také své ekonomické opodstatnění – šetří pozdější náklady spojené s odstraňováním vzniklých škod na životním prostředí i zdraví lidí, a přispívá tak k prosperitě obce.
http://www.opava-city.cz/cs/koncepce-evv
http://www.opava-city.cz/cs/environmentalni-vzdelavani-vychova-osveta

Smart City – koncept „Chytrá Opava“

Koncept Chytré Opavy je strategickým plánem, který definuje směry, kterými se chce statutární město Opava ubírat při zvyšování kvality života obyvatel s využitím chytrých řešení. Primárním nástrojem realizace Konceptu jsou dílčí projekty, které jsou součástí akčního plánu. Projekty jsou rozděleny do čtyř prioritních oblastí: Živé město, Čistá doprava, Čisté prostředí, eGovernment a otevřená data. Pro každou oblast byly definovány měřitelné ukazatele, které budou monitorovat pokrok – naplňování strategických cílů v jednotlivých prioritních oblastech.

Chytra-Opava_analyticka-cast

Chytra-Opava_navrhova-cast

Adaptační strategie statutárního města Opavy na změnu klimatu

Projevy změn klimatu zažíváme v posledních letech v Česku na vlastní kůži. Byli jsme svědky rozsáhlých povodní, zažíváme nárůst teplot a delší období horka, v roce 2015 postihlo Českou republiku rekordní sucho. Nejedná se o výjimečné stavy – odborníci předpokládají, že se tato rizika budou stupňovat.Město Opava se proto rozhodlo zpracovat tzv. Adaptační strategii. „Bývá to tak, že když přijde sucho, všichni hned řeší ochranu před suchem,“ řekl jeden ze zpracovatelů Petr Birklen. „Druhý rok přijdou povodně, na sucho se zapomene a řeší se zas ochrana před povodněmi. Avšak potřebujeme strategii, která bude řešit tento problém koncepčně jako celek,“ dodal Petr Birklen.

Adaptační-strategie-Opava-Analytická-část

Adaptační-strategie-Opava-Návrhová-část

Back to Top