Opava zdravé město
Opava

Strategické dokumenty města

Statutární město Opava má zpracovány a průběžně naplňuje několik strategických a koncepčních dokumentů. Pomáhají městu dlouhodobě a cíleně rozvíjet jednotlivé oblasti života.

Klíčovým a zastřešujícím dokumentem je strategický plán rozvoje města, aktuálně platný na léta 2017-2023.
Kromě toho jsou koncepčně uchopeny také další tematické oblasti, a to těmito dokumenty:

Strategický plán města

Strategický plán města je jedním ze základních dokumentů, který definuje směřování města ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. Jde o koncepční a rozvojový dokument, jehož základním smyslem je zorganizovat rozvoj města v jednotlivých oblastech tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategický plán navíc dává podnikatelským subjektům i soukromým osobám možnost zjistit, jaké budou v následujících letech priority v rozvoji města. V současné chvíli má město platný Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007 – 2020.  Více informací naleznete zde.


Plán udržitelné městské mobility

Plán udržitelné městské mobility Opava (PUMM). Vytváří koncepci trvale udržitelného dopravního systému pro statutární město a jeho spádové okolí. Koncepce je založena na nových principech plánování v souladu s národní a krajskou politikou a politikou Evropské unie. Plán zahrnuje dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii s cílem uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a okolí včetně zajištění lepší kvality života obyvatel. Plán koordinuje územní a dopravní plánování, navržený dopravní systém zajistí dostupnost všem cílovým skupinám, preferuje ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu energie a bezpečnou dopravu se snížením počtu kritických míst. Závazným výstupem je Akční plán udržitelné městské mobility, který definuje navržená opatření pro naplnění stanovených cílů na období 5 let v souladu s rozpočtovým výhledem města. Dokument se po svém projednání stal nadřazeným dokumentem, který je podkladem pro další aktualizace současných strategických a územně plánovacích dokumentů města.
http://mobilita-opava.cz/dokumenty/


Komunitní plán

Komunitní plán je jedním z nejdůležitějších strategických dokumentů Statutárního města Opavy a jeho cílem je vytvořit síť a napomáhat rozvoji sociálních a souvisejících služeb tak, aby lépe vyhovovaly občanům města a citlivěji reagovaly na jejich potřeby. Plán navrhuje konkrétní priority za dané oblasti péče na období příštích tří let a způsoby jejich řešení.
http://www.opava-city.cz/cs/komunitni-plan-rozvoje-socialnich-souvisejicich-sluzeb-statutarniho-mesta-opavy-na-obdobi-2014-201-0

V dubnu 2017 byl radou města schválen nový Komunitní plán sociálních služeb, a to usnesením č. 2101/59 RM 17. Platný plán na období  2017 – 2021 naleznete zde.


Zelené Hradby

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007–2020 stanovil čtyři hlavní priority v oblasti životního prostředí. Jednou z nich je priorita Z.4 „Zlepšování stavu přírody a krajiny“, která obsahuje dvě opatření, a sice Z.4.1. „Vytváření podmínek pro rozvoj veřejné zeleně“ a Z.4.2. „Revitalizace krajiny“. Za účelem uskutečnění těchto opatření vzešla z pracovní skupiny pro přípravu strategického plánu myšlenka (vize) Zelených hradeb. Zelené hradby jsou pracovní označení systému přírodních a drobných stavebních prvků, které mají přispět k revitalizaci nezastavěného území města Opavy a k lepší rovnováze jeho hospodářských, rozvojových, rekreačních a ekologických funkcí. Pojem Zelené hradby zahrnuje všechny aktivity spojené s financováním, projekcí, výstavbou, údržbou a využíváním těchto prvků. Projekt se skládá ze tří částí: – liniové výsadby (aleje, stromořadí), přírodní lokality (inventarizace přírodních lokalit, návrhy možností jejich záchrany, podpora dalšího rozvoje druhové rozmanitosti v krajině), propagace a zapojení občanů (podpora výsadeb, spolupráce na vytipování turistických cílů).
http://www.opava-city.cz/cs/zelen-ve-meste

Environmentální výchova a osvěta

Environmentální výchova, vzdělání a osvěta má přispívat k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí. Má vytvářet podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce. V mnoha směrech se prolíná s prací s veřejností v oblasti životního prostředí, není možné určit mezi nimi přesnou hranici. V každém případě má také své ekonomické opodstatnění – šetří pozdější náklady spojené s odstraňováním vzniklých škod na životním prostředí i zdraví lidí, a přispívá tak k prosperitě obce.
http://www.opava-city.cz/cs/koncepce-evv
http://www.opava-city.cz/cs/environmentalni-vzdelavani-vychova-osveta

Smart City – koncept „Chytrá Opava“

Koncept Chytré Opavy je strategickým plánem, který definuje směry, kterými se chce statutární město Opava ubírat při zvyšování kvality života obyvatel s využitím chytrých řešení. Primárním nástrojem realizace Konceptu jsou dílčí projekty, které jsou součástí akčního plánu. Projekty jsou rozděleny do čtyř prioritních oblastí: Živé město, Čistá doprava, Čisté prostředí, eGovernment a otevřená data. Pro každou oblast byly definovány měřitelné ukazatele, které budou monitorovat pokrok – naplňování strategických cílů v jednotlivých prioritních oblastech.
Chytra-Opava_analyticka-cast

Chytra-Opava_navrhova-cast

Back to Top