Opava zdravé město
Opava

Dominikánský klášter – Dům umění v Opavě

Stav projektu:
Plány:
Indikátory:
Realizace: 06/2010 – 08/2011
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.1.00/04.00943
Poskytovatel dotace:
Zhotovitel: VOKD, a.s.
Celkové náklady projektu: 121.600.000,00 Kč
Celková výše dotace: 94.900.000,00 Kč

Projektový záměr s názvem Dominikánský klášter s kostelem sv. Václava se dotýkal rekonstrukce objektů bývalého kláštera na Pekařské ulici, jehož objekt sloužil pro tři provozy: Dům umění, Základní umělecká škola a restaurace. Stav dominikánského kláštera v Opavě byl výsledkem stavební obnovy, která proběhla v 70. letech 20. století. Obnova kláštera tehdy sice zachránila tuto kulturní památku před plánovanou demolicí, nesla však řadu negativních znaků stavebního přístupu tehdejší doby.

Řada zbytečných stavebních zásahů prakticky setřela architektonickou, materiálovou a historickou autenticitu památky. Stav před začátkem rekonstrukce byl takovýto: nevyhovující inženýrské sítě uvnitř budovy, nevyužívané a zanedbané přízemí, obtížný vstup pro vozíčkáře a poškozené barokní a gotické fresky. Realizací projektu došlo k architektonické úpravě prostorů Základní umělecké školy, jako byla úprava hlavního vstupu, přístavba výtahu a nové dispoziční řešení pro potřeby školy. Domu umění se dotklo zastřešení atria, zřízení šatny pro účinkující a přístavba sociálního zázemí. V prostorech restaurace došlo k nadkrytí terasy a zřízení nového vstupu z východní strany, tzn. ze strany ulice Mnišská. Náklady na tuto rekonstrukci byly 132 mil. korun.


Povedlo se

Pořízení nádob na separaci bioodpadu

Tento projekt řeší problém chybějícího uceleného systému na sběr a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO), který v současné době statutární město Opava nemá zaveden. BRKO mají občané možnost odkládat do sběrných dvorů, odpad z údržby zeleně od občanů je svážen dvakrát ročně v rámci jarního a podzimního úklidu formou přistavení velkoobjemových kontejnerů na vybraných místech.

Probíhá

ZŠ Otická (zateplení+výměna oken+střecha) včetně velké nástavby

Podstatou projektu je zateplení budovy základní školy na Otické ulici v Opavě, včetně výměny oken, rekonstrukce střechy a kotelny. V rámci projektu je plánována také nástavba nad tělocvičnou, díky které vznikne nová odborná učebna EVVO spolu se zázemím.

Připravujeme

Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy – město Opava

Tento projekt řeší nevyhovující formu komunikace s veřejností v podobě zastaralých webových stránek. Město sice disponuje webovými stránkami, ty však již po technické stránce nevyhovují trendům moderních technologií, zároveň obsahují celou řadu neaktuálních a zastaralých informací. Z pohledu občana se tak mohou jevit jako nepřehledné a neaktuální.

Back to Top