Opava zdravé město
Opava

Házenkářské hřiště a dětské hřiště A. Sovy 10,12 v Opavě-Kateřinkách

Stav projektu:
Plány:
Indikátory:
Realizace: 07/2010 – 11/2010
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.07045
Poskytovatel dotace:
Zhotovitel: KARETA s. r. o.
Celkové náklady projektu: 15.100.000,00 Kč
Celková výše dotace: 12.020.000,00 Kč

Cílem realizace projektu bylo zlepšení a zkvalitnění života obyvatel městské části Opava-Kateřinky, a to prostřednictvím revitalizace vnitrobloku panelové zástavby, který je ohraničen ulicemi A. Sovy, Kollárova a Rolnická. Původní stav vnitrobloku byl nevyhovující a nepůsobil příjemným a celistvým dojmem. Plochy jednotlivých hřišť včetně zařízení z hlediska funkčnosti vykazovaly řadu vad a byly nevyhovující. Zpevněné plochy byly rozpraskané a nevhodné pro pohyb osob se sníženou mobilitou, městský mobiliář byl zničen.

V rámci projektu, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, bylo zrevitalizováno víceúčelové hřiště, volejbalové a basketbalové hřiště a dětské hřiště, na kterých najdeme moderní povrchovou úpravu z elastické vrstvy s granulátem PUR/EPDM a bezpečně ukotvené herní prvky (branky pro házenou, kůly pro volejbalovou síť, basketbalové koše, pružinové atrakce). Byly zrevitalizovány místní komunikace a zpevněné plochy, kdy hlavní trasa protínající území byla navržena v živici a ostatní navazující chodníky byly nově vydlážděny. Některá rozcestí jsou doplněna kruhovými křižovatkami a ve středu území byla vytvořena zpevněná plocha určena pro shromažďování. Došlo k vysazení nových stromů a keřů a včlenění prvků zahradní architektury a zelené plochy byly doplněny o tzv. šlapáky. Došlo k výměně městského mobiliáře a jeho doplnění o chybějící prvky, byly nainstalovány nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a sušáky na prádlo. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.


Povedlo se

Oprava konstrukce světlíku Městského domu kultury Petra Bezruče v Opavě

V rámci projektu spolufinancovaného z Havarijního programu Ministerstva kultury 2018 došlo k opravě konstrukce světlíku, který chrání jednu z nejvýznamnějších součástí interiérové výzdoby národní kulturní památky – dekorativní vitrážový strop. Samotná konstrukce světlíku představuje rovněž památnou hodnotu, jakožto doklad dobových řemesel – technologických postupů, a bylo tedy nezbytné ji zachovat v maximálně autentické podobě se všemi původními komponenty.

Probíhá

Zlatníky, Milostovice – splašková kanalizace

Projekt řeší odkanalizování dvou městských části Opavy, a to Zlatníků a Milostovic. Nová splašková kanalizace včetně přípojek o celkové délce 6,5 km bude napojena na novou čistírnu odpadních vod Zlatníky, která je rovněž součástí stavby.

Připravujeme

Centrum polytechnického vzdělávání

Cílem projektu je vytvoření nových technických učeben pro zájmové vzdělávání, které budou provozovány Střediskem volného času.

Back to Top