Opava zdravé město
Opava

Obnova remízu u Sv. Anny

Stav projektu:
Realizace: 09/2017 – 11/2017
Registrační číslo projektu: 115D165004592
Poskytovatel dotace:
Zhotovitel: Martin Březina
Celkové náklady projektu: 175.704,50 Kč
Celková výše dotace: 47.878,00 Kč

Založení ekostabilizačního liniového porostu dřevin s podsevem travobylinné směsi. Cílem je obnovit orbou zaniklý remíz v údolnici mezi rozlehlými intenzivně obdělávanými bloky orné půdy. Cílem navrhovaných vegetačních úprav je zlepšení ekologicko-stabilizační funkce řešeného území a zvýšení biodiverzity území. Obnovovaný remíz naváže na výsadbu jednořadé aleje k poutnímu místu, Kapli Sv. Anny u Opavy. Nová alej byla ve spolupráci s veřejností realizována na podzim v roce 2014.

Co se bude dělat?

Bude vysazeno 40 ks stromů a 235 ks keřů do proluk mezi stromy. Bude založena jetelotravní směs.

Plánovaná výsadba stromů je součást osvěty obyvatel města Opavy – výsadbových prací se zúčastní studenti opavských středních škol, Mendelova gymnázia, žáci základních a mateřských škol zřizovaných městem Opava, včetně Základní školy pro tělesně postižené, ale také široká veřejnost za odborného dozoru pracovníků Magistrátu města Opavy a členů neziskové organizace Sázíme stromy.

 


Povedlo se

Regenerace parku sv. Hedviky

Cílem projektu je regenerace parku umístěného na parcele 94/4 k. ú. Opava-Předměstí v zastavěné části, který slouží nejen jako klidová zóna v dané lokalitě, ale zároveň vytváří prostor pro volnočasové aktivity všech věkových skupin, zejména pak dětí a mládeže. Realizací projektu dojde k vytvoření tří zón samotného parku a to zóny sportoviště; zóny venkovního dětského hřiště a zóny samotného parku.

Probíhá

Bezbariérové zastávky MHD v Opavě 2017

Cílem projektu je prostřednictvím technických opatření upravit zastávky městské hromadné dopravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace na území města Opavy. Projekt bude realizován ve spolupráci s Městským dopravním podnikem Opava (MDPO).

Přestavba by měla začít k 1.8.2017 a týkat se bude například zastávek Vaníčkova, Anenská, Ostroj, Jatky, SME, Šeděnkova, Švédská kaple, U Jaktarky, Jaktař – škola, Hradecká, Olbrichova  či Horovo náměstí.

Připravujeme

Vlaštovičky, Jarkovice – splašková kanalizace

Projekt řeší odkanalizování městské části Opavy – Vlaštovičky a Jarkovice. Nová splašková kanalizace o celkové délce 4,2 km včetně přípojek bude napojena na novou čistírnu odpadních vod, která je rovněž součástí projektu.

Back to Top