Opava zdravé město
Opava

Odborné učebny ZŠ Otická Opava

Stav projektu:
Plány:
Indikátory:
Realizace: 05/2018 – 03/2019
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003345
Poskytovatel dotace:
Celkové náklady projektu: 15.214.000,00 Kč
Celková výše dotace: 12.925.000,00 Kč

Podstatou projektu jsou dvě nástavby základní školy na Otické ulici v Opavě, v rámci kterých vznikne nová odborná učebna chemie a přírodopisu včetně nezbytného zázemí a nová multimediální učebna environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a jejího zázemí. Součástí projektu bude dále vybavení nových učeben, modernizace stávajících učeben fyziky a školních dílen včetně pořízení nových učebních pomůcek zaměřených na výuku přírodních věd, technických a řemeslných oborů, revitalizace zahrady a zajištění bezbariérového přístupu školy.

 


Povedlo se

Vnitroblok ul. Rolnická, Hálkova, Šrámkova, Opava

Podstatou projektu je revitalizace zeleně, výměna povrchů zpevněných ploch, zlepšení trasování chodníků, obnovení a doplnění veřejného prostoru novým mobiliářem, dovybavení řešeného prostoru novými dětskými průlezkami a nové rozmístění svítidel veřejného osvětlení v rámci vnitrobloku ulic Rolnická-Hálkova-Šrámkova v Opavě-Kateřinkách.

Probíhá

Obnova remízu u Sv. Anny

Založení ekostabilizačního liniového porostu dřevin s podsevem travobylinné směsi. Cílem je obnovit orbou zaniklý remíz v údolnici mezi rozlehlými intenzivně obdělávanými bloky orné půdy. Cílem navrhovaných vegetačních úprav je zlepšení ekologicko-stabilizační funkce řešeného území a zvýšení biodiverzity území. Obnovovaný remíz naváže na výsadbu jednořadé aleje k poutnímu místu, Kapli Sv. Anny u Opavy. Nová alej byla ve spolupráci s veřejností realizována na podzim v roce 2014.

Připravujeme

Odborné učebny ZŠ Boženy Němcové

Podstatou projektu je přístavba objektu Základní školy Opava, Boženy Němcové 2, ve které bude vytvořeno 6 nových odborných učeben (multimediální učebna chemie, multimediální jazyková laboratoř, multimediální učebna fyziky, robotická dílna a dvě počítačové) včetně nezbytného zázemí těchto učeben.

Dále se zde plánuje zřízení poradenského pracoviště rekonstrukcí stávajících prostor školy (bývalého bytu školníka) a zajištění bezbariérového přístupu školy. Součástí projektu budou také zahradní úpravy v areálu školy včetně pořízení základního mobiliáře.

Back to Top