Opava zdravé město
Opava

Rekonstrukce objektu Hradecká pro účely sociálních služeb

Stav projektu:
Plány: /
Indikátory:
Realizace: 06/2017 – 11/2017
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002055
Poskytovatel dotace:
Zhotovitel: CONE. STAVITELSTVÍ, a.s.
Celkové náklady projektu: 11.906.461,47 Kč
Celková výše dotace: 10.252.664,71 Kč

Cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele v sociálně vyloučené lokalitě ve městě Opava prostřednictvím investice do sociální infrastruktury, která přispěje regionálnímu a místnímu rozvoji díky snižování nerovností prostřednictvím podpory sociálního začleňování osob formou lepšího přístupu k sociálním službám.

Prostřednictvím rekonstrukce objektu Hradecká dojde k vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovou a zkvalitněním materiálně technické základny objektu dojde k rozvoji stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Projektem tak dojde k vybudování kvalitního zázemí odpovídajícímu potřebám uživatelů sociálních služeb a standardům pro jejich poskytování v definici:

  •  sociální rehabilitace;
  • služby následné péče;
  • podpora samostatného bydlení;
  • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež;
  • kontaktní centra.

Prostřednictvím kompletní rekonstrukce objektu na Hradecké ulici v Opavě zahrnující rekonstrukci rozvodů zdravotechniky, elektro rozvodů – silnoproud a slaboproud, plyno-instalace a vytápění včetně výměny kotlů. Změnou vnitřních dispozic v souladu s potřebným novým bezbariérovým řešením objektu a výměnou oken, dveřních výplní a zateplení obvodových konstrukcí včetně rekonstrukce střechy dojde k vytvoření podmínek pro sociální práci s více klienty, kterým může být v jeden okamžik poskytnuta služba podporující jejich sociální začleňování. Projektem se tak zvýší samotná kapacita poskytovaných služeb o 17 klientů, tzn. v jednom okamžiku bude možné poskytnout služby prostřednictvím pěti druhů ambulantních/terénních sociálních služeb 71 klientům.

Celková plocha rekonstruovaného objektu pak představuje konečnou hodnotu 1257,14 m2, které budou využity výhradně pro rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučené lokalitě Opava. Stavební úpravy také přispějí ke snížení nákladů na provoz budovy.


Povedlo se

Dominikánský klášter – Dům umění v Opavě

Projektový záměr s názvem Dominikánský klášter s kostelem sv. Václava se dotýkal rekonstrukce objektů bývalého kláštera na Pekařské ulici, jehož objekt sloužil pro tři provozy: Dům umění, Základní umělecká škola a restaurace. Stav dominikánského kláštera v Opavě byl výsledkem stavební obnovy, která proběhla v 70. letech 20. století. Obnova kláštera tehdy sice zachránila tuto kulturní památku před plánovanou demolicí, nesla však řadu negativních znaků stavebního přístupu tehdejší doby.

Probíhá

Rekonstrukce komunikací v Kylešovicích (ulice Staňkova, Mařákova, Holečkova, Rybníky)

Na ulicích Staňkova, Holečkova, Mařákova a Rybníky se začne postupně s opravami vozovek včetně jejich odvodnění, vybudováno zde bude také nové veřejné osvětlení.

Staveniště bylo v pondělí 27. března předáno do rukou zhotovitelské firmy.

Připravujeme

Rekonstrukce sportovního areálu – fotbalové a hokejbalové hřiště v Opavě Kylešovicích

Předmětem investiční akce je rekonstrukce materiálně technické základny sportu v Opavě prostřednictvím rekonstrukce a modernizace stávajících prostor sportovního areálu skládajícího se ze dvou specializovaných hřišť a to hřiště s umělým povrchem pro fotbal a hřiště pro hokejbal, která bude mít za následek změnu technických parametrů obou hřišť. Sportovní areál je situován na okraji sídlištní zástavby v Opavě Kylešovicích a jeho současný stav již zcela nevykazuje potřebné parametry pro sportoviště daných typů.

Back to Top