Opava zdravé město
Opava

Rekonstrukce objektu Hradecká pro účely sociálních služeb

Stav projektu:
Plány: /
Indikátory:
Realizace: 06/2017 – 11/2017
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002055
Poskytovatel dotace:
Zhotovitel: CONE. STAVITELSTVÍ, a.s.
Celkové náklady projektu: 11.906.461,47 Kč
Celková výše dotace: 10.252.664,71 Kč

Cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele v sociálně vyloučené lokalitě ve městě Opava prostřednictvím investice do sociální infrastruktury, která přispěje regionálnímu a místnímu rozvoji díky snižování nerovností prostřednictvím podpory sociálního začleňování osob formou lepšího přístupu k sociálním službám.

Prostřednictvím rekonstrukce objektu Hradecká dojde k vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovou a zkvalitněním materiálně technické základní objektu dojde k rozvoji stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Projektem tak dojde k vybudování kvalitního zázemí odpovídajícímu potřebám uživatelů sociálních služeb a standardům pro jejich poskytování v definici:

  •  sociální rehabilitace;
  • služby následné péče;
  • podpora samostatného bydlení;
  • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež;
  • kontaktní centra.

Prostřednictvím kompletní rekonstrukce objektu na Hradecké ulici v Opavě zahrnující rekonstrukci rozvodů zdravotechniky, elektro rozvodů – silnoproud a slaboproud, plyno-instalace a vytápění včetně výměny kotlů. Změnou vnitřních dispozic v souladu s potřebným novým bezbariérovým řešením objektu a výměnou oken, dveřních výplní a zateplení obvodových konstrukcí včetně rekonstrukce střechy dojde k vytvoření podmínek pro sociální práci s více klienty, kterým může být v jeden okamžik poskytnuta služba podporující jejich sociální začleňování. Projektem se tak zvýší samotná kapacita poskytovaných služeb o 17 klientů, tzn. v jednom okamžiku bude možné poskytnout služby prostřednictvím pěti druhů ambulantních/terénních sociálních služeb 71 klientům.

Celková plocha rekonstruovaného objektu pak představuje konečnou hodnotu 1257,14 m2, které budou využity výhradně pro rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučené lokalitě Opava. Stavební úpravy také přispějí ke snížení nákladů na provoz budovy.


Povedlo se

Rekonstrukce centra sociálních služeb Samaritán

Realizací projektu došlo kompletní rekonstrukce prostor Centra sociálních služeb Samaritán na Nákladní ulici v Opavě.

Probíhá

Zlatníky, Milostovice – splašková kanalizace

Projekt řeší odkanalizování dvou městských části Opavy, a to Zlatníků a Milostovic. Nová splašková kanalizace včetně přípojek o celkové délce 6,5 km bude napojena na novou čistírnu odpadních vod Zlatníky, která je rovněž součástí stavby.

Připravujeme

Rekonstrukce sportovního areálu – fotbalové a hokejbalové hřiště v Opavě Kylešovicích

Předmětem investiční akce je rekonstrukce materiálně technické základny sportu v Opavě prostřednictvím rekonstrukce a modernizace stávajících prostor sportovního areálu skládajícího se ze dvou specializovaných hřišť a to hřiště s umělým povrchem pro fotbal a hřiště pro hokejbal, která bude mít za následek změnu technických parametrů obou hřišť. Sportovní areál je situován na okraji sídlištní zástavby v Opavě Kylešovicích a jeho současný stav již zcela nevykazuje potřebné parametry pro sportoviště daných typů.

Back to Top