Opava zdravé město
Opava

Rekonstrukce tělocvičny na Tyršově stadionu

Stav projektu:
Plány:
Indikátory:
Realizace: 10/2010 – 05/2011
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.1.00/04.0116
Poskytovatel dotace:
Zhotovitel: Slezské stavby Opava, s.r.o.
Celkové náklady projektu: 39.000.000,00 Kč
Celková výše dotace: 21.600.000,00 Kč

Opava je v širším povědomí známá jako centrum sportu. Má dlouholeté tradice hokeje, fotbalu, atletiky či basketbalu. Mimo to díky tělocvičným jednotám slaví reprezentanti Opavy i úspěchy na mezinárodním poli především v atletice či orientačním běhu. Centrem přípravy těchto spolkových záležitostí je bezpochyby jedinečný Tyršův stadion a tělocvična, která je jeho součástí. A právě budova tělocvičny již vykazovala nevyhovující podmínky pro přípravu excelentních opavských sportovců. Proto byl projekt rekonstrukce tělocvičny na Tyršově stadionu zařazen do IPRM a díky spolufinancování z ROP sportoviště dostalo nový, moderní kabát.Téměř 46 let nebyly realizovány žádné zásadní zásahy, opravy tělocvičny. Při téměř dennodenním užívání a nemilosrdnému zubu času bylo zlepšení technického zázemí sportovního objektu, jasným cílem. Realizací projektu došlo k modernizaci a zvýšení kapacity budovy tělocvičny, a to prostřednictvím vybudování nového běžeckého tunelu v části velké tělocvičny a nově vzniklé přístavby, která vznikla na východní straně budovy. Díky běžeckému tunelu se malá tělocvična juda přesunula do pravé části tělocvičny a vznikl nový prostor pro posilovnu. Objekt byl zateplen a zcela bezbariérově řešen. Realizací projektu se podařilo vytvořit komplexní sportovní areál odpovídající standardům mezinárodní úrovně s příslibem konání významných sportovních akcí.

 


Povedlo se

Pořízení nádob na separaci bioodpadu

Tento projekt řeší problém chybějícího uceleného systému na sběr a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO), který v současné době statutární město Opava nemá zaveden. BRKO mají občané možnost odkládat do sběrných dvorů, odpad z údržby zeleně od občanů je svážen dvakrát ročně v rámci jarního a podzimního úklidu formou přistavení velkoobjemových kontejnerů na vybraných místech.

Probíhá

Vlaštovičky, Jarkovice – splašková kanalizace

Projekt řeší odkanalizování městské části Opavy – Vlaštovičky a Jarkovice. Nová splašková kanalizace o celkové délce 4,35 km včetně přípojek byla napojena na novou čistírnu odpadních vod, která je rovněž součástí projektu.

Připravujeme

Telematika Opava 2019

Předmětem projektu je vybudování dispečinku SSZ a modernizace stávajících světelných signalizačních zařízení (SSZ) na vybraných křižovatkách a souvisejících přechodech pro chodce vč. dvou stávajících koordinačních kabelů ve statutárním městě Opava za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců v prostoru řešených křižovatek.

Back to Top