Opava zdravé město
Opava

Rekonstrukce zimního stadionu

Stav projektu:
Plány:
Indikátory:
Realizace: 01/2019 – 12/2023
Celkové náklady projektu: 191.900.000,00 Kč
Odkaz na mapu: Zobrazit na mapovém portálu města

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje infrastruktury pro sport, volnočasové aktivity a rekreaci formou kompletní rekonstrukce zimního stadionu zahrnující čtyři etapy zaměřené na rekonstrukci hlavní haly s kluzištěm a tribunami pro diváky, zázemí pro hráče vč. vybudování nové menší tělocvičny a nezbytného sociálního zázemí a rekonstrukce restaurace.

Projekt řeší také výstavbu nového objektu pro účely vzniku šaten hokejových hráčů a rekonstrukci stávajícího přilehlého objektu pro šatny určené juniorům, dorostu a žákům. Záměrem je rekonstrukce stávajících prostor ubytovny s kapacitou 40 lůžek. Poslední etapa pak zahrnuje vybudování nových šaten pro hosty vč. zázemí. Zrekonstruovaný bezbariérový zimní stadion o celkovém obestavěném prostoru 65,5 tis. m3 nabídne profesionálním hráčům ledního hokeje, organizované mládeži a široké veřejnosti optimální podmínky pro aktivní trávení volného času. Rekonstrukce zimního stadionu je plánována od roku 2019 do konce roku 2023 s předpokládanými investičními výdaji 191,9 mil. Kč bez DPH.

Rekonstruovaný zimní stadion přinese nové dispoziční řešení současného objektu bez rozšíření objemového prostoru o celkové hodnotě 65 549 m3. Adaptací objektu dojde k jeho celkové modernizaci a bezbariérovosti tak, aby stadion byl přístupný všem cílovým skupinám bez omezení.

Samotná investice – stavba je rozdělena do čtyř etap s předpokládanou délkou realizace jeden kalendářní rok.

 


Povedlo se

Přírodní zahrady opavských MŠ Srdíčko, 17. listopadu a Komárov

Předmětem projektu byla revitalizace tří zahrad MŠ v Opavě: MŠ Opava Srdíčko, Zborovská, MŠ Opava, 17. Listopadu, ZŠ a MŠ Opava – Komárov, odloučené pracoviště Polomská 18,
Opava – Podvihov, na zahrady v přírodním stylu, které budou využívány k praktické realizaci enviromentálního vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO).

Probíhá

Zlatníky, Milostovice – splašková kanalizace

Projekt řeší odkanalizování dvou městských části Opavy, a to Zlatníků a Milostovic. Nová splašková kanalizace včetně přípojek o celkové délce 6,5 km bude napojena na novou čistírnu odpadních vod Zlatníky, která je rovněž součástí stavby.

Připravujeme

Rekonstrukce sportovního areálu – fotbalové a hokejbalové hřiště v Opavě Kylešovicích

Předmětem investiční akce je rekonstrukce materiálně technické základny sportu v Opavě prostřednictvím rekonstrukce a modernizace stávajících prostor sportovního areálu skládajícího se ze dvou specializovaných hřišť a to hřiště s umělým povrchem pro fotbal a hřiště pro hokejbal, která bude mít za následek změnu technických parametrů obou hřišť. Sportovní areál je situován na okraji sídlištní zástavby v Opavě Kylešovicích a jeho současný stav již zcela nevykazuje potřebné parametry pro sportoviště daných typů.

Back to Top