Opava zdravé město
Opava

Revitalizace vnitrobloku ul. Černá – Hálkova – Ratibořská

Stav projektu:
Plány:
Indikátory:
Realizace: 04/2012 – 08/2012
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.0007.08296
Poskytovatel dotace:
Zhotovitel: SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA, s.r.o.
Celkové náklady projektu: 9.600.000,00 Kč
Celková výše dotace: 5.600.000,00 Kč

Podstatou realizace projektu bylo zlepšení a zkvalitnění života obyvatel městské části Opava Kateřinky, a to prostřednictvím revitalizace vnitrobloku panelové zástavby, který je vymezen ulicí Černá, Ratibořská, Hálkova a areálem ZŠ Šrámkova. Původní stav vnitrobloku byl nevyhovující a nepůsobil příjemným a celistvým dojmem. K dispozici nebylo žádné hřiště pro volnočasové aktivity, zpevněné plochy byly rozpraskané a nevhodné pro pohyb osob se sníženou mobilitou, docházelo zde k živelnému odstavování vozidel při parkování a městský mobiliář byl poničen.

V rámci projektu, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, došlo k  revitalizaci zpevněných ploch, zvýšení počtu oficiálních parkovacích míst a počtu přechodů pro chodce. Komunikace pro pěší byla nově předlážděna a doplněna šlapákovými pěšinkami. Veřejný prostor je doplněn mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, sušáky na prádlo, plakátovací plochy) a došlo k novému rozmístění a obnově svítidel veřejného osvětlení. Do prostoru vnitrobloku bylo nově včleněno dětské hřiště s šestihrannou věží se skluzavkou a dvěma kladinovými houpačkami. Plocha dětského průlezkoviště byla řešena v protipádové dlažbě z pryžového granulátu. Revitalizace zeleně ve vnitrobloku vycházela z požadavků na využití území a respektovala původní stav. Vysazeny byly nové druhy alejových stromů a zajímavě kvetoucích stromů s malou a vzdušnou korunou. Ze solitérních stromů byly vysazeny zejména domácí druhy, které prostředí ozvláštnily svým tvarem koruny a obdobím kvetení. Významným prvkem, který prostor oživila, jsou málokorunná stromořadí kvetoucích i nekvetoucích dřevin. Dotčená oblast se tak stala prostorem se zajímavou a kvalitní občanskou vybaveností pro sportovní a volnočasové aktivity a došlo k zvýšení atraktivity a estetické hodnoty tohoto veřejného prostranství, čímž se vnitroblok stal příjemnou rezidentní čtvrtí pro všechny generace, která odpovídá současným požadavkům na bydlení a trávení volného času.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

 


Povedlo se

Dětské hřiště

Klidová zóna Městských sadů je hojně využívána obyvateli města pro volnočasové aktivity, zejména procházky, bruslení, běh a cyklistiku. Avšak chybělo zde využití pro děti, a to především ty nejmenší. Z tohoto důvodu bylo navrženo v zeleném prstenci Městských sadů v sevření dvou hlavních cest vybudování dvou dětských hřišť.

Probíhá

ZŠ Otická (zateplení+výměna oken+střecha) včetně velké nástavby

Podstatou projektu je zateplení budovy základní školy na Otické ulici v Opavě, včetně výměny oken, rekonstrukce střechy a kotelny. V rámci projektu je plánována také nástavba nad tělocvičnou, díky které vznikne nová odborná učebna EVVO spolu se zázemím.

Připravujeme

Vlaštovičky, Jarkovice – splašková kanalizace

Projekt řeší odkanalizování městské části Opavy – Vlaštovičky a Jarkovice. Nová splašková kanalizace o celkové délce 4,2 km včetně přípojek bude napojena na novou čistírnu odpadních vod, která je rovněž součástí projektu.

Back to Top