Opava zdravé město
Opava

Revitalizace vnitrobloku ul. Černá – Hálkova – Ratibořská

Stav projektu:
Plány:
Indikátory:
Realizace: 04/2012 – 08/2012
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.0007.08296
Poskytovatel dotace:
Zhotovitel: SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA, s.r.o.
Celkové náklady projektu: 9.600.000,00 Kč
Celková výše dotace: 5.600.000,00 Kč

Podstatou realizace projektu bylo zlepšení a zkvalitnění života obyvatel městské části Opava Kateřinky, a to prostřednictvím revitalizace vnitrobloku panelové zástavby, který je vymezen ulicí Černá, Ratibořská, Hálkova a areálem ZŠ Šrámkova. Původní stav vnitrobloku byl nevyhovující a nepůsobil příjemným a celistvým dojmem. K dispozici nebylo žádné hřiště pro volnočasové aktivity, zpevněné plochy byly rozpraskané a nevhodné pro pohyb osob se sníženou mobilitou, docházelo zde k živelnému odstavování vozidel při parkování a městský mobiliář byl poničen.

V rámci projektu, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, došlo k  revitalizaci zpevněných ploch, zvýšení počtu oficiálních parkovacích míst a počtu přechodů pro chodce. Komunikace pro pěší byla nově předlážděna a doplněna šlapákovými pěšinkami. Veřejný prostor je doplněn mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, sušáky na prádlo, plakátovací plochy) a došlo k novému rozmístění a obnově svítidel veřejného osvětlení. Do prostoru vnitrobloku bylo nově včleněno dětské hřiště s šestihrannou věží se skluzavkou a dvěma kladinovými houpačkami. Plocha dětského průlezkoviště byla řešena v protipádové dlažbě z pryžového granulátu. Revitalizace zeleně ve vnitrobloku vycházela z požadavků na využití území a respektovala původní stav. Vysazeny byly nové druhy alejových stromů a zajímavě kvetoucích stromů s malou a vzdušnou korunou. Ze solitérních stromů byly vysazeny zejména domácí druhy, které prostředí ozvláštnily svým tvarem koruny a obdobím kvetení. Významným prvkem, který prostor oživila, jsou málokorunná stromořadí kvetoucích i nekvetoucích dřevin. Dotčená oblast se tak stala prostorem se zajímavou a kvalitní občanskou vybaveností pro sportovní a volnočasové aktivity a došlo k zvýšení atraktivity a estetické hodnoty tohoto veřejného prostranství, čímž se vnitroblok stal příjemnou rezidentní čtvrtí pro všechny generace, která odpovídá současným požadavkům na bydlení a trávení volného času.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

 


Povedlo se

Dominikánský klášter – Dům umění v Opavě

Projektový záměr s názvem Dominikánský klášter s kostelem sv. Václava se dotýkal rekonstrukce objektů bývalého kláštera na Pekařské ulici, jehož objekt sloužil pro tři provozy: Dům umění, Základní umělecká škola a restaurace. Stav dominikánského kláštera v Opavě byl výsledkem stavební obnovy, která proběhla v 70. letech 20. století. Obnova kláštera tehdy sice zachránila tuto kulturní památku před plánovanou demolicí, nesla však řadu negativních znaků stavebního přístupu tehdejší doby.

Probíhá

Výstavba penzionu Hálkova

Z hlediska současných vývojových trendů je pro celou Českou republiku typické stárnutí populace a zvyšování počtu seniorské populace a stejně je to i v případě statuárního město Opavy. Lze tedy očekávat postupný nárůst počtu seniorů. V závislosti na tom vzniká potřeba řešit mimo jiné bytovou problematiku ať už za pomoci sociálních služeb či s využitím sociálního bydlení. Seniorská populace, která řeší otázku bydlení, je tvořena zejména jednotlivci, méně často pak manželskými páry. Z finančního hlediska a často také přidružených zdravotních omezení senioři upřednostňují malé byty s nízkými provozními náklady.

Připravujeme

Centrum polytechnického vzdělávání

Cílem projektu je vytvoření nových technických učeben pro zájmové vzdělávání, které budou provozovány Střediskem volného času.

Back to Top