Opava zdravé město
Opava

Revitalizace vnitrobloku ul. Černá – Hálkova – Ratibořská

Stav projektu:
Plány:
Indikátory:
Realizace: 04/2012 – 08/2012
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.0007.08296
Poskytovatel dotace:
Zhotovitel: SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA, s.r.o.
Celkové náklady projektu: 9.600.000,00 Kč
Celková výše dotace: 5.600.000,00 Kč

Podstatou realizace projektu bylo zlepšení a zkvalitnění života obyvatel městské části Opava Kateřinky, a to prostřednictvím revitalizace vnitrobloku panelové zástavby, který je vymezen ulicí Černá, Ratibořská, Hálkova a areálem ZŠ Šrámkova. Původní stav vnitrobloku byl nevyhovující a nepůsobil příjemným a celistvým dojmem. K dispozici nebylo žádné hřiště pro volnočasové aktivity, zpevněné plochy byly rozpraskané a nevhodné pro pohyb osob se sníženou mobilitou, docházelo zde k živelnému odstavování vozidel při parkování a městský mobiliář byl poničen.

V rámci projektu, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, došlo k  revitalizaci zpevněných ploch, zvýšení počtu oficiálních parkovacích míst a počtu přechodů pro chodce. Komunikace pro pěší byla nově předlážděna a doplněna šlapákovými pěšinkami. Veřejný prostor je doplněn mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, sušáky na prádlo, plakátovací plochy) a došlo k novému rozmístění a obnově svítidel veřejného osvětlení. Do prostoru vnitrobloku bylo nově včleněno dětské hřiště s šestihrannou věží se skluzavkou a dvěma kladinovými houpačkami. Plocha dětského průlezkoviště byla řešena v protipádové dlažbě z pryžového granulátu. Revitalizace zeleně ve vnitrobloku vycházela z požadavků na využití území a respektovala původní stav. Vysazeny byly nové druhy alejových stromů a zajímavě kvetoucích stromů s malou a vzdušnou korunou. Ze solitérních stromů byly vysazeny zejména domácí druhy, které prostředí ozvláštnily svým tvarem koruny a obdobím kvetení. Významným prvkem, který prostor oživila, jsou málokorunná stromořadí kvetoucích i nekvetoucích dřevin. Dotčená oblast se tak stala prostorem se zajímavou a kvalitní občanskou vybaveností pro sportovní a volnočasové aktivity a došlo k zvýšení atraktivity a estetické hodnoty tohoto veřejného prostranství, čímž se vnitroblok stal příjemnou rezidentní čtvrtí pro všechny generace, která odpovídá současným požadavkům na bydlení a trávení volného času.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

 


Povedlo se

Výsadba remízu v Komárově

Statutární město Opava spolu s organizací Sázíme stromy z.ú. vysadilo v Komárově nový remíz. Účelem tohoto opatření je zvýšení biologické stabilizace území, potravní a hnízdní nabídky ptáků a vytvoření optické bariéry na oddělení plochy výroby a skladování od plochy navrhované dle Územního plánu Opavy pro bydlení. Dobrovolníky bylo vysazeno celkem 13 tradičních konzumních odrůd třešní a 250 plodonosných keřů.

Probíhá

Opava – osvětové kampaně 2018

Statutárnímu městu Opava byla poskytnuta neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2018 vyhlášeného krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Dotace bude využita na realizaci projektu Opava – osvětové kampaně 2018.

Připravujeme

Vlaštovičky, Jarkovice – splašková kanalizace

Projekt řeší odkanalizování městské části Opavy – Vlaštovičky a Jarkovice. Nová splašková kanalizace o celkové délce 4,2 km včetně přípojek bude napojena na novou čistírnu odpadních vod, která je rovněž součástí projektu.

Back to Top