Opava zdravé město
Opava

Výsadba remízu v Komárově

Stav projektu:
Plány: /
Realizace: 10/2018 – 10/2018
Zhotovitel: Statutární město Opava, Komárov, Sázíme stromy z.s
Odkaz na mapu: Zobrazit na mapovém portálu města

Odbor hl. architekta a územního plánu ve spolupráci s Odborem životního prostředí, MČ Komárov a Sázíme stromy z.s. plánuje na letošní podzim výsadbu nového remízu v Komárově. V rámci plochy bude vysazeno 250 autochtonních plodonosných keřů a 13 stromů tradičních konzumních odrůd třešní.

 Účelem realizace navrženého opatření je realizace přírodního prvku, zvýšení biologické stabilizace území, potravní a hnízdní nabídky ptáků a zejména vytvoření optické bariéry na oddělení plochy výroby a skladovaní od plochy navrhované pro bydlení v Územním plánu Opavy.

Návrh na realizaci vychází z koncepce a postupné obnovy sídelní a mimosídelní zeleně definované v dokumentu Krajinná studie Zelené hradby Opava a městské části.

Lokalita leží na pozemku p. č. 708/15, orná půda, k. ú. Komárov u Opavy. V současné době tvoří plochu budoucího remízu okraj intenzívně obhospodařovaného pole s navazující plochou výrobního zemědělského areálu.

Cílem tohoto opatření je primárně vytvořit optickou bariéru křovin a dřevin zakrývající výrobní areál. Založením křovité meze s dřevinami dojde rovněž k vytvoření krajinotvorného prvku, zdrojů potravy a úkrytů pro živočichy.

 


Povedlo se

Dominikánský klášter – Dům umění v Opavě

Projektový záměr s názvem Dominikánský klášter s kostelem sv. Václava se dotýkal rekonstrukce objektů bývalého kláštera na Pekařské ulici, jehož objekt sloužil pro tři provozy: Dům umění, Základní umělecká škola a restaurace. Stav dominikánského kláštera v Opavě byl výsledkem stavební obnovy, která proběhla v 70. letech 20. století. Obnova kláštera tehdy sice zachránila tuto kulturní památku před plánovanou demolicí, nesla však řadu negativních znaků stavebního přístupu tehdejší doby.

Probíhá

Rozvoj komunikačních a informačních systémů města Opavy

Cílem projektu je postupná elektronizace podpůrných procesů a zvýšení efektivity komunikačních a informačních systémů subjektu územní samosprávy. Projekt je zaměřen na budování, rozvoj, modernizaci a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů prostřednictvím pěti klíčových aktivit.

Připravujeme

Centrum polytechnického vzdělávání

Cílem projektu je vytvoření nových technických učeben pro zájmové vzdělávání, které budou provozovány Střediskem volného času.

Back to Top