Opava zdravé město
Opava

RESOLVE

RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb

Projekt RESOLVE umožní partnerům vyměnu zkušeností s konkrétními opatřeními v jednotlivých městech a regionech přispívajících ke snížení emisí oxidu uhličitého a dalších látek znečišťujících ovzduší.

Aktivity projektu

 • výměna dobrých zkušeností mezi partnery v oblasti udržitelné mobility,
 • revize/zvýšení kvality Plánů udržitelné městské mobility se zvážením dopadů dopravy nasektor obchodu a služeb,
 • rozvoj monitorovacího a evaluačního nástroje k předvídání a měření dopadů politiky udržitelné mobility na obchod a služby,
 • vytvoření akčního plánu s návrhy konkrétních zafinancovatelných projektových záměrů nebo zlepšených způsobů řízení, který zlepší relevantní politiky na regionální či národní úrovni (zvláště operační programy Kohezní politiky).

Cíl projektu

Cílem projektu je příprava akčního plánu, který pomůže omezit emise CO2 vytvořené dopravou spojenou se zásobováním ajízdami za obchodem aslužbami v centrech měst aobcí, a také podpoří udržitelná pracovní místa a růst vmístní ekonomice služeb (obchodu).

Za rok 2016

Dne 23. 9. 2016 se v rámci aktivit krajského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ (RESOLVE) konalo první jednání zástupců místní zájmové skupiny (Local Stakeholders Group) projektu. Tyto subjekty jsou v rámci projektu zapojeni do meziregionálního procesu učení.

V průběhu realizace projektu se podílejí na vytváření a průběžné aktualizaci registru osvědčených postupů, zapojí se do vzájemného hodnocení partnerských plánů udržitelné mobility, zúčastní se studijních návštěv, budou spolupracovat při zpracování akčního plánu.

Zástupcům místní zájmové skupiny byl představen realizační tým a harmonogram jednotlivých aktivit projektu. V následující části účastníci diskutovali o současném stavu sledování ukazatelů dopravy, maloobchodu, o formě a načasování průzkumů nezbytných pro tvorbu monitorovacího a evaluačního nástroje.

zapis-z-jednani-lsg_23-9-2016

Za rok 2017

Dne 13. 1. 2017 se v rámci aktivit krajského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ (RESOLVE) konalo druhé jednání zástupců místní zájmové skupiny (Local Stakeholders Group) projektu. V průběhu jednání byly diskutovány hlavní aktivity projektu, zejména Peer Review (vzájemné hodnocení plánů udržitelné mobility).

Zástupci obou zúčastněných měst – Ostravy a Opavy nadefinují tématické okruhy pro Peer Review, tyto budou dále rozpracovány do poptávky po odbornících, následně bude do přesněn program společného jednání.

V průběhu realizace projektu je dále nezbytné průběžně aktualizovat registr osvědčených postupů. Po provedeném vzájemném hodnocení plánů udržitelné mobility budou s využitím registru dobrých praktik plánovány studijní cesty.

zapis-z-jednani-lsg_13-1-2017

Dne 21. 2. 2017 se v rámci aktivit krajského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ (RESOLVE) konalo třetí jednání zástupců místní zájmové skupiny (Local Stakeholders Group) projektu. Vprůběhu jednání byl prezentován aktuální stav hlavních aktivit projektu, defi.

Jednání dále bylo zaměřeno na detailní dopracování a odsouhlasení programu Peer Review (vzájemné hodnocení plánů udržitelné mobility) vMoravskoslezském kraji, které se uskuteční ve dnech
15. – 16. 3. 2017 ve statutárních městech Opavě a Ostravě.

Na základě poptávky po odbornících byli zpartnerských zemí nominováni experti zoblasti parkování
a dále zoblasti plánování udržitelné mobility, účastníci jednání vybrali pětici odborníků.

V průběhu realizace projektu je dále nezbytné průběžně aktualizovat registr osvědčených postupů. Po provedeném vzájemném hodnocení plánů udržitelné mobility budou svyužitím registru dobrých praktik plánovány studijní cesty.

zapis-z-jednani-lsg_21-1-2017

Dne 11. 4. 2017 se v rámci aktivit krajského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ (RESOLVE) konalo čtvrté jednání zástupců místní zájmové skupiny (Local Stakeholders Group) projektu. V průběhu jednání byl prezentován stav hlavních aktivit projektu, proběhla kontrola plnění úkolů z předchozího jednání, byl představen harmonogram a rozpočet pro aktuálně připravované aktivity.

V úvodu jednání byly shrnuty závěry z uskutečněných peer review setkání, na kterých byly za účasti zahraničních expertů konzultovány plány udržitelné městské mobility obou statutárních měst Ostravy a Opavy a diskutovány konkrétní rozvojové záměry v oblasti udržitelné mobility.

V reakci na závěry z peer review byly identifikovány dobré praktiky z projektového registru osvědčených postupů s cílem absolvovat studijní návštěvu. Hlavním bodem programu byla příprava na studijní cestu, která se uskuteční na začátku měsíce května. Hostitelem bude švédský partner projektu – Kronoberg County Administration Board z města Växjo. Studijní návštěvy se zúčastní zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, statutárních měst Ostravy a Opavy.

Dalším bodem programu byla finalizace přípravy průzkumů mezi návštěvníky obchodních center, průzkumy budou provedeny externím dodavatelem.

zapis-z-jednani-lsg_11-4-2017

Dne 1. 8. 2017 se v rámci aktivit krajského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“, spolufinancováného z operačního programu Interreg Europe, konalo páté jednání zástupců místní zájmové skupiny (Local Stakeholders Group) projektu.

Na jednání byly prezentovány zkušenosti ze studijní cesty do švédského Växjö, které se zúčastnili zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a dále zástupci statutárních měst Ostravy a Opavy.

Získané poznatky budou uplatněny při následné přípravě akčního plánu na udržitelnou mobilitu v souvislosti s dojížděním do obchodních a městských center.

V rámci projektu byl externě proveden průzkum spotřebitelského chování mezi návštěvníky obchodních center. V rámci projektu budou tyto průzkumy realizovány ještě dvakrát.

zapis-z-jednani-lsg_1-8-2017_1

Za rok 2018

Dne 27. 2. 2018 se v rámci aktivit krajského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“, spolufinancováného z operačního programu Interreg Europe, konalo šesté jednání zástupců místní zájmové skupiny (Local Stakeholders Group) projektu.

Na jednání byly prezentovány zkušenosti ze studijních cest do Italského Reggio Emilia uskutečněné v listopadu 2017 a britského Manchesteru uskutečněné v únoru 2018, kterých se zúčastnili zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a dále zástupci místní samosprávy Ostravy a Opavy a dopravních podniků obou statutárních měst.

Zkušenosti získané v rámci studijních cest budou v navazujícím import workshopu zapracovány do prvotního návrhu regionálního akčního plánu, což je stěžejním výstupem projektu.

Dalším bodem jednání tudíž bylo plánování programu, termínu a okruhu odborníků pro Import workshop a prvotní osnova návrhu regionálního akčního plánu.

V období května až června tohoto roku proběhne druhý průzkum spotřebitelského chování v obchodních centrech.

6–schuzka-_-zapis-z-jednani-lsg_27-2-2018

Ve dnech 23. 7. a 24.7.2018 se v rámci aktivit krajského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“, spolufinancováného z operačního programu Interreg Europe, konalo sedmé jednání zástupců místní zájmové skupiny (Local Stakeholders Group) projektu.

Jednání mělo za úkol nastavit si program, témata k řešení a okruh účastníku pro nadcházející se zasedání Import Workshopu (dále jen IW), který proběhne 11.9.2018 na půdě magistrátu města Ostravy.  V rámci IW budou pozvání zahraniční experti ze Švédska, Holandska a Velké Británie se zkušenostmi k tématům zájmu zájmové skupiny jako je (Cyklodoprava, Elektro mobilita, Parkování a Udržitelná doprava a věci s ní spojené).

IW bude koncipován do dvou fází. V rámci první, dopolední fáze budou zahraniční experti prezentovat dobré praktiky, jejich zkušenosti a podměty vztahující se k navoleným tématům. V druhé odpolední fázi  je plánovaná schůzka zahraničních expertů se členy zájmové skupiny nad konkrétními tématy.

Za rok 2019

Akční plán je jedním z klíčových výstupů projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“. Oživení centra města pro pěší a cyklisty, nová parkovací místa mimo centrum města (systém P+R), podpora elektromobility a cyklodopravy nebo lepší plánování dopravy. To jsou aktivity, která města Ostrava a Opava navrhuje zařadit do akčního plánu na nejbližší dva roky.

V průběhu schůzky místní zájmové skupiny projektu RESOLVE byly diskutovány detaily aktivit uváděných do RESOLVE akčního plánu, jako jsou harmonogram jednotlivých aktivit, zapojení partnerů, rozpočtové náklady. Akční plán a jeho aktivity budou představeny veřejnosti. Na jednání byla diskutována forma prezentace, účastníci jednání odsouhlasili jeho prezentaci při příležitosti veletrhu „i-Mobilita“, probíhajícího ve dnech 14. – 16. 3. 2019 na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Akční plán projektu RESOLVE bude dále představen v rámci veletrhu na konferenci „i-Mobilita“ v pátek 15. 3. 2019.

Zápis z jednání 5.3.2019

Dne 3. května 2017 uskutečnili zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a místní zájmové skupiny projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ podpořeného v rámci Operačního programu INTERREG EUROPE, studijní návštěvu ve švédském  Växjö. Místní zájmovou skupinu projektu tvoří, mimo jiné, zástupci statutárních měst Ostravy a Opavy.  Cílem návštěvy organizované partnerem Kronoberg County Administration Board bylo studium osvědčených postupů z oblasti osobní a nákladní dopravy v centru města, praktických zkušeností a řešení pro veřejnou dopravu a rovněž pro cyklistiku. Českou delegaci tvořilo celkem osm odborníků, z toho tři z odboru dopravy a chytrého regionu krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tři zástupci z oblasti strategického rozvoje a dopravy statutárního města Ostravy a dva zástupci z oblasti rozvoje města a strategického plánování statutárního města Opavy.

Statutární město Opava se dlouhodobě zabývá problematikou oživení centra města, mimo jiné i formou zvýšení atraktivity veřejné dopravy, která se jeví  pro město jako zásadní. Díky zapojení statutárního města Opavy do projektu RESOLVE, zvláště pak z účastí na studijní cestě do Växjö, se daří získávat náhled na možná fungující řešení nejen optimalizací městské hromadné dopravy, ale rovněž řešení přístupů k cyklistické dopravě či zásobování maloobchodních prodejen v centru města. Zahraniční dobrá praxe nabízí opatření, která přispívají k atraktivitě města pro jeho obyvatele při současném naplnění pravidel trvale udržitelného rozvoje.

Opava v krátkodobém časovém horizontu připravuje realizaci velké dotazníkové kampaně zaměřené na sledování potřeb obyvatel města z pohledu optimalizace veřejné hromadné dopravy. Cílem šetření je, mimo jiné, zjištění motivačních faktorů, které by mohly vést občany ke zvýšenému zájmu o městskou hromadnou dopravu na území města. V letošním roce Opava směřuje investiční prostředky do dobudování bezbariérovosti zastávek MHD na celém území města a současně na vybudování inteligentních zastávek na klíčových dopravních uzlech veřejné dopravy.

Podpora cyklistické dopravy se v roce 2018 ponese v duchu aktualizace strategie cyklistické  dopravy, která zahrne právě i nově získané zkušenosti z účasti města v projektu RESOLVE. Mezi plánovaná opatření tak jednoznačně patří rozšíření a zlepšení cyklistické sítě na území města, propojení města s okolními obcemi formou nových tras, které nabídnou cyklistům bezpečnou cestu mimo frekventované silnice.

Snaha o oživení centra města sebou nese požadavek na další posun přípravné fáze systému parkování formou výstavby parkovací infrastruktury na strategických místech ve městě.

V neposlední řadě budou realizována i marketingová opatření spojená s masivní komunikační kampaní zaměřenou na podporu regionální značky „Opavské Slezsko“, jako podpůrné značky znovuoživení centra města

Italský partner projektu Městský úřad Reggio Emilia hostil ve dnech 8. a 9. listopadu 2017 studijní návštěvu pro odborníky z portugalské Almady, slovinského Mariboru, polské Varšavy
a Moravskoslezského kraje, aby získali přímé zkušenosti s osvědčenými postupy zaměřenými na parkování, elektromobilitu, zlepšení kvality ovzduší, integraci veřejné dopravy, zpracování regionálních akčních plánů.

Za Moravskoslezský kraj se účastnili zástupci krajského úřadu a zástupci tzv. místní zájmové skupiny, tvořené odborníky z oblasti dopravy a strategického rozvoje statutárních měst Ostravy a Opavy.

Byly prezentovány a diskutovány osvědčené dobré praktiky města Reggio Emilia na téma Park&Ride
o řešení dopravy ve městě vybudováním záchytných parkovišť a následným zvýhodněným cestováním městskou dopravou po centru města. V rámci další dobré praktiky byla prezentována elektrodobíjecí síť a flotila elektromobilů, zajišťujících zásobování centra města Reggio Emilia. Rovněž byl prezentován příklad lombardského města Brescia. Jejich projekt ECOPASSI byl zaměřen na změnu dopravního chování zaměstnanců dvou obchodních ulic ve městě pomocí podpory udržitelných způsobů dopravy do zaměstnání. Inovativní byl i způsob monitoringu dopravního chování zaměstnanců.

Následoval přesun všech zúčastněných do města Boloňa na krajský úřad regionu Emilia Romagna, kde pokračovaly prezentace a diskuse se zainteresovanými odborníky. Cílem osvědčené dobré praktiky MiMuovo byla integrace veřejné dopravy v regionu Emilia Romagna, následovala prezentace na téma „Regionální akční plán pro rozvoj plánů městské udržitelné mobility v regionu Emilia Romagna“. Poslední prezentace prvního dne byla zaměřena na organizaci infrastruktury pro pěší v centru Boloně.

Druhý den studijní návštěvy pokračoval prezentacemi osvědčených dobrých praktik v Boloni. Program byl zahájen prezentací harmonizace logistických činností v centrech měst regionu Emilia Romagna na regionální úrovni, v rámci kterého byly představeny způsoby ekologických logistických řešení zásobování v centrech dvanácti měst regionu Emilia Romagna. Poslední prezentace a následná diskuse byla na téma „Zajištění dodávek zboží v centru města Padova“. Zástupci obou statutárních měst Ostravy a Opavy diskutovali tato témata z pohledu lokálních specifik obou měst.

Studijní návštěvy navazují na aktivitu projektu RESOLVE s názvem „Peer review“, v rámci které byly zahraničními partnery posouzeny plány udržitelné mobility obou statutárních měst Ostravy a Opavy
a doporučeny konkrétní osvědčené postupy. Výsledkem účasti na studijních návštěvách je přenos osvědčených postupů pro přípravu akčního plánu a zvýšení kvality plánů udržitelné mobility obou statutárních měst.

Studijní návštěva se uskutečnila dne 11. 4. 2018 na pozvání portugalského partnera Almada City Council. Spolu se zástupci tzv. místní zájmové skupiny, tvořené odborníky z oblasti dopravy a strategického rozvoje statutárních měst Ostravy a Opavy, se této účastnili partneři z italské Reggio Emilia, slovinského Mariboru a švédského Växjö.

Tématicky tuto studijní návštěvu portugalský partner zaměřil na prezentaci dobrých praktik z oblasti redukce počtu automobilů v centru města, na prezentaci tzv „měkkých“ opatření, na oblast veřejné dopravy a cykloinfrastruktury.

Konkrétní opatření realizovaná Radou města Almada:

 • Vybudování pěší zóny na třídě “Cândido dos Reis”.
 • Kampaň města Almada “Lépe bez aut”, v rámci které byl stanoven čtvrtek dnem bez aut, náhradou jim bylo snížené jízdné ve veřejné dopravě.
 • Uvítací balíček “Noví obyvatelé” na podporu udržitelné dopravy pro nové spoluobčany.
 • „Almada BUS Saúde“, v rámci které byl představen elektro flexibus, který je na objednávku a  pohybuje se dle požadavku pasažérů, zejména starších osob.
 • „Metro Sul do Tejo“ –  tramvaj obíhající mezi městy Almada a Seixal, v současnosti je zhruba 22 km rozděleno do tří linek.
 • Cykloinfrastruktura – Cyklistická síť města Almada je naplánovaná v rozsahu cca 216 km, dosud zrealizovano cca 22 km cyklotras, v následujících létech bude dobudovány zbývajících cca 194 km.
 • „Decarbonization Living Lab“ – snižování CO2 v oblasti dopravy, výroby energií, provozu budov.

Po prezentacich a diskuzi následovala návštěva centra města s praktickými ukázkami fungování jednotlivých opatření z oblasti udržitelné mobility.

Výsledkem účasti na studijních návštěvách je přenos osvědčených postupů pro přípravu RESOLVE akčního plánu a zvýšení kvality plánů udržitelné mobility obou statutárních měst.

Na konci druhého roku se partneři projektu RESOLVE z Moravskoslezského kraje vydali na studijní návštěvu za svým partnerem do Velké Británie.

Partner projektu Doprava pro Greater Manchester hostil dne 7. 2. 2018 studijní návštěvu pro zástupce Moravskoslezského kraje a místních partnerů z Ostravy a Opavy. Zástupcům byly představeny nové druhy městské hromadné dopravy, rychlotramvaj, tzv. metrolink, a rychlé autobusy, tzv. metroshuttle, propojující pouze významné stanice. Metroshuttle jsou bezplatné autobusové linky propojující přestupní terminály a obchodní centra ve středu města.  Zástupci rovněž získali přímé zkušenosti s osvědčenými postupy zaměřenými na rozšíření linky městské hromadné dopravy, plánování dojíždění zaměstnanců do obchodních center udržitelným způsobem dopravy, podpory firem drobnými granty na motivaci udržitelného způsobu dojíždění zaměstnanců. Dalšími dobrými praktikami bylo bezplatné autobusové linky propojující přestupní terminály a obchodní centra ve středu města, realizace aktivit v rámci Akčního plánu na snížení znečištění ovzduší, zpracování dlouhodobé dopravní strategie
a budování elektro nabíjecí infrastruktury.

Za Moravskoslezský kraj se studijní návštěvy zúčastnili zástupci krajského úřadu a dále čelní představitelé dopravního podniku obou statutárních měst Ostravy a Opavy a další odborníci z oblasti dopravy a strategického rozvoje obou měst.

Studijní návštěvy navazují na aktivitu projektu RESOLVE s názvem „Peer review“, v rámci které byly zahraničními partnery posouzeny plány udržitelné mobility obou statutárních měst Ostravy a Opavy
a doporučeny konkrétní osvědčené postupy. Výsledkem účasti na studijních návštěvách je přenos osvědčených postupů pro přípravu akčního plánu a zvýšení kvality plánů udržitelné mobility obou statutárních měst.

Zpravodaj k projektu č. 1 – resolve_zpravodaj-c–1

Zpravodaj k projektu č. 2 – resolve_zpravodaj-c–2

Zpravodaj k projektu č. 3 – resolve_zpravodaj-c–3

Zpravodaj k projektu č. 4 – resolve_zpravodaj-c–4

Zpravodaj k projektu č. 5 – resolve_zpravodaj-c–5

Zpravodaj k projektu č. 6 – resolve zpravodaj-c–6

Brožura k projetu – resolve_brozura

Ve dnech 15. – 16. 3. 2017 se v rámci krajského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ konalo Peer Review (vzájemné hodnocení plánů udržitelné mobility) statutárních měst Ostravy a Opavy, které jsou členy místní zájmové skupiny (Local Stakeholders Group) tohoto projektu.

Do projektu jsou vedle Moravskoslezského kraje zapojena i další evropská města a regiony – Roermond, Varšava, Maribor, Reggio Emília, Almada, Växjö, Manchester. která si předávají své dobré zkušenosti při prosazování udržitelné mobility obyvatel a zboží. Snahou měst je snížení emisí a zlepšení ovzduší ve městech, a to prostřednictvím nabídky udržitelných forem dopravy – atraktivní a dostupné MHD či bezpečného prostředí pro cyklisty a chodce. Součástí debaty mezi městy jsou i otázky, jak opět přitáhnout lidi do centra města a vytvořit jim atraktivní prostředí pro nakupování a trávení volného času.

V průběhu realizace projektu se obě tato města vedle Peer Review dále podílejí na sestavení
a průběžné aktualizaci registru osvědčených postupů, zúčastní se studijních návštěv, budou spolupracovat při tvorbě monitorovacího a evaluačního nástroje a spolupracovat při tvorbě akčního plánu, kde budou popsány kroky, které město dále podnikne pro zlepšení udržitelné dopravy ve městě.

V rámci Peer Review region navštívilo 5 zahraničních odborníků, kteří se v průběhu dvoudenního společného jednání seznámili s aktuálním stavem plánů udržitelné mobility a diskutovali o tom, jak zvýšit atraktivitu centra města, jak nastavit systém parkování a o možných způsobech podpory ostatních forem dopravy proti individuální dopravě – podpora MHD, sdílení kol (bikesharing) Výsledkem jednání jsou doporučení oběma statutárním městům.

peer-review-v-msk

Projekt RESOLVE – Import workshop se zaměřením na udržitelnou mobilitu

Jednou z klíčových aktivit projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ je Import workshop, který představuje zásadní krok při konsolidaci procesu učení. V jeho průběhu zahraniční odborníci asistují při importu dobrých zkušenosti a při tvorbě akčního plánu. Import workshop se uskutečnil 11. září 2018
v Ostravě, hostil odborníky z Nizozemí, Spojeného království a Švédska. Na české straně se jej zúčastnili zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a členové místní zájmové skupiny projektu – zástupci statutárních měst Ostravy a Opavy, dopravních podniků obou měst a další odborníci pro oblast udržitelné mobility.

Do projektu jsou vedle Moravskoslezského kraje zapojena i další evropská města a regiony – Roermond, Varšava, Maribor, Reggio Emília, Almada, Växjö, Manchester. Snahou partnerských měst je snížení emisí a zlepšení ovzduší ve městech, a to prostřednictvím nabídky udržitelných forem dopravy – atraktivní a dostupné MHD či bezpečného prostředí pro cyklisty a chodce. Součástí debaty mezi městy jsou i otázky, jak opět přitáhnout lidi do centra města a vytvořit jim atraktivní prostředí pro nakupování a trávení volného času.

Import workshop navazuje na serii studijních návštěv absolvovaných v uplynulém roce, v jejichž průběhu byly navštíveny dobré zkušenosti zahraničních partnerů ze švédského Växjö, italské Reggio Emilia, britského Manchesteru a portugalské Almady. Zástupci některých z těchto navštívených zahraničních partnerů na Import workshopu v Ostravě v průběhu dopoledního programu prezentovali nejnovější trendy z oblasti parkování, cyklistiky a elektromobility, na odpoledním workshopu pak byly konzultovány konkrétní bariéry a způsoby jejich odstraňování pro import dobrých zkušeností do prostředí obou statutárních měst.

Jednotlivé kroky a aktivity, které obě statutární města dále podniknou pro zlepšení udržitelné dopravy budou zpracovány do RESOLVE akčního plánu.

Hlavní webové stránky projektu: http://www.interregeurope.eu/resolve/

Další informace o projektu:

https://www.facebook.com/Resolve-578232375712190/?fref=ts

https://twitter.com/ResolveEurope

Výzkum dopravního a nákupního chování obyvatel je prováděn v Ostravě a v Opavě v rámci evropského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy” podpořeného  z Operačního programu INTERREG EUROPE. Výsledky průzkumu budou sloužit jako podklad pro zlepšení dopravních systémů a služeb ve městě s cílem podporovat udržitelnou mobilitu a snížit zatížení životního prostředí emisemi z dopravy. Cílem je rovněž podporovat maloobchod v centru města.

Dotazníkové šetření bude probíhat v letech 2017, 2018 a následně ověření v průběhu roku 2020.

Dotazník k nahlédnutí použitý v letech

Ve spolupráci Moravskoslezského kraje, statutárních měst Ostravy a Opavy a odborné organizace CI2, o. p. s., proběhlo v průběhu měsíce května 2017 v obou statutárních městech tazatelský průzkum. Průzkum se týkal dopravy a využívání služeb a obchodů v centrech měst a je prováděn na ulicích v historickém centru obou měst a v přilehlých obchodních centrech. Průzkum prováděli proškolení studenti.

Výsledky průzkumu budou sloužit jako podklad pro zlepšení dopravních systémů a služeb ve městě s cílem podporovat udržitelnou mobilitu a snížit zatížení životního prostředí emisemi z dopravy. Cílem je rovněž podporovat maloobchod v centrech obou měst. Podle plánu bude mezi obyvateli starších 18 let dotazováno nejméně 250 obyvatel Ostravy a 250 obyvatel Opavy, dle předem stanoveného klíče, aby bylo dosaženo reprezentativního vzorku.

Vyhodnocení dotazníku za rok 2017:  vyhodnocení za rok 2017

Ve spolupráci Moravskoslezského kraje, statutárních měst Ostravy a Opavy a odborné organizace CI2, o. p. s., proběhlo v průběhu měsíce června 2018 v obou statutárních městech tazatelský průzkum. Průzkum se týkal dopravy a využívání služeb a obchodů v centrech měst a je prováděn na ulicích v historickém centru obou měst a v přilehlých obchodních centrech. Průzkum prováděli proškolení studenti.

Dotazníkový výzkum nám ukáže, jaký způsob dopravy volí občané při svých cestách za obchodem a službami, další otázky jsou zaměřeny na atraktivitu daného obchodního centra či obchodní ulice a na to, co chybí lidem v centru města, aby zde více a častěji nakupovali nebo trávili volný čas. Výsledky dotazníkového šetření budou představeny na podzim letošního roku.

Vyhodnocení dotazníku za rok 2018: vyhodnocení za rok 2018

Projekt RESOLVE je spolufinancován z programu mezinárodní spolupráce INTERREG EUROPE. Výstupem  projektu je akční plán, který definuje aktivity směřující k omezení emisí CO2 vytvořených dopravou spojenou se zásobováním a jízdami za obchodem a službami v centrech měst Ostravy a Opavy, a také podpoří udržitelná pracovní místa a růst v místní ekonomice služeb (obchodu).

Operační program

INTERREG EUROPE

Prioritní osa

3. Nízkouhlíkové hospodářství

Oblast podpory

3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

Číslo projektu

PGI00193

Doba realizace projektu

04/2016 – 03/2021

Vedoucí partner:

Město Roermond (Nizozemsko)

Ostatní partneři:

  • Katedra regionální, přístavní a dopravní ekonomiky Rotterdam (Nizozemsko),
  • Dopravní úřad pro Velký Manchester (Velká Británie),
 • Městský úřad Reggio Emilia (Itálie), Městský úřad Maribor (Slovinsko), Rada města Almada (Portugalsko), Město Varšava (Polsko), Kronoberg okresní administrativní úřad (Švédsko), Moravskoslezský kraj

Back to Top