Opava zdravé město
Opava

RESOLVE

RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb

Projekt RESOLVE umožní partnerům vyměnu zkušeností s konkrétními opatřeními v jednotlivých městech a regionech přispívajících ke snížení emisí oxidu uhličitého a dalších látek znečišťujících ovzduší.

Aktivity projektu

  • výměna dobrých zkušeností mezi partnery v oblasti udržitelné mobility,
  • revize/zvýšení kvality Plánů udržitelné městské mobility se zvážením dopadů dopravy nasektor obchodu a služeb,
  • rozvoj monitorovacího a evaluačního nástroje k předvídání a měření dopadů politiky udržitelné mobility na obchod a služby,
  • vytvoření akčního plánu s návrhy konkrétních zafinancovatelných projektových záměrů nebo zlepšených způsobů řízení, který zlepší relevantní politiky na regionální či národní úrovni (zvláště operační programy Kohezní politiky).

 

Operační program

INTERREG EUROPE

Prioritní osa

3. Nízkouhlíkové hospodářství

Oblast podpory

3.1. Posun knízkouhlíkovému hospodářství

Číslo projektu

PGI00193

Doba realizace projektu

04/2016 – 03/2021

Vedoucí partner:

Město Roermond (Nizozemsko)

Ostatní partneři:

  • Katedra regionální, přístavní a dopravní ekonomiky Rotterdam (Nizozemsko),
  • Dopravní úřad pro Velký Manchester (Velká Británie),
  • Městský úřad Reggio Emilia (Itálie), Městský úřad Maribor (Slovinsko), Rada města Almada (Portugalsko), Město Varšava (Polsko), Kronoberg okresní administrativní úřad (Švédsko), Moravskoslezský kraj

 

Cíl projektu

Cílem projektu je příprava akčního plánu, který pomůže omezit emise CO2 vytvořené dopravou spojenou se zásobováním ajízdami za obchodem aslužbami v centrech měst aobcí, a také podpoří udržitelná pracovní místa a růst vmístní ekonomice služeb (obchodu).

 

Back to Top