Opava zdravé město
Opava

Regenerace sídliště Opava – Kylešovice

Město Opava postupně realizuje záměr týkající se regenerace veřejného prostranství v Kylešovicích. Regenerace dané lokality vychází z potřeb obyvatel sídliště Kylešovice a rozborů jednotlivých složek urbanistické koncepce v celém sídlišti. Návrh úprav v celém sídlišti je zaměřen na revitalizaci ploch pro trávení volného času dětí a mládeže. Další oblasti revitalizace se týkají především obnovy zpevněných ploch, komunikací, veřejného osvětlení a navýšení počtu parkovacích míst

 

Sídliště Kylešovice se řadí mezi druhé největší sídliště v Opavě a to jak dle počtu obyvatel, tak i rozlohy. Je možné jej rozdělit z pohledu urbanistické struktury území do dvou celků. Spojovacím bodem obou částí je křižovatka ulic Na Pomezí, Gudrichova  a Bílovecká, kde se také nachází konečná trolejbusových linek. Blíže k centru mezi ulicemi Bílovecká a Gudrichova se rozkládá část Kylešovice – sever. Panelové domy v této části sídliště se soustřeďují podél okružní ulice 17. listopadu, proto tuto část sídliště nazýváme lokalitou 17. listopadu. Druhá část sídliště, jižně od ulice Na Pomezí, je označována jako Kylešovice – jih a panelovou zástavbu vymezují ulice Jasná a Liptovská. Tato část sídliště je nazývána jako lokalita Liptovská.

 

 

 

Charakteristika jednotlivých úprav

Záměr regenerace sídliště Kylešovice vychází z potřeby obyvatel sídliště a rozborů jednotlivých složek urbanistické koncepce v celém sídlišti.

Návrh úprav na ploše sídliště Kylešovice je zaměřen na revitalizaci ploch pro trávení volného času dětí a mládeže. Z hlediska funkčního využití území dojde nově ke smysluplnému využití klidového vnitrobloku vytvořením multifunkčních hřišť pro aktivní trávení volného času.

Další oblasti revitalizace se týkají především zpevněných ploch, komunikací, veřejného osvětlení a navýšení počtu parkovacích míst. Pozornost bude věnována především rekonstrukci chodníků, které nemohly být z důvodů nedostatku financí města doposud opraveny.

 

Navrhované úpravy:

Občanská vybavenost

  • Multifunkční hřiště

V rámci regenerace sídliště budou rekonstruována stávající hřiště. Jedná se o plochy sloužící pro sportovní aktivity dospělých a mládeže, především pro míčové hry (malá kopaná, volejbal, nohejbal, házená, basketbal). Jsou navrženy na stávajících asfaltobetonových plochách a doplněny vhodným mobiliářem. Od okolních ploch jsou odděleny oplocením, aby neohrožovaly např. dětská hřiště nebo pěší trasy. Budou vybudována 2 multifunkční hřiště v lokalitě 17. listopadu, jedno z nich bude
ve středu sídliště a bude se jednat o házenkářské a basketbalové hřiště; druhé multifunkční hřiště bude v severní části sídliště a bude zaměřeno na volejbal a nohejbal. Další multifunkční hřiště se bude nacházet v západní části sídliště v lokalitě Liptovská a bude zaměřeno na házenou, malou kopanou a basketbal.

Doprava

  • Komunikace

Sídliště je napojeno na komunikaci II. třídy č. 464 na severní straně (ul. Bílovecká) a dále je vymezeno místními komunikacemi. Oprava povrchů komunikací vedoucími sídlištěm bude provedena na základě projektového ověření dle zjištěného technického stavu.

  • Parkování

Parkování je věnována také zvýšená pozornost, protože vozidla často parkují mimo vyznačená stání. Na sídlišti 17. listopadu a Liptovská je záměrem vytvořit nová parkovací stání, počet vytvořených parkovacích míst a nové parkovací plochy budou prověřeny projektově.

  • Chodníky

Chodníky jsou ve velice špatném stavu, bude zapotřebí likvidace stávajících a vytvoření nových chodníků. Jedná se o chodníky s krytem z litého asfaltu nebo s betonovým krytem. Obnova nebo celková rekonstrukce povrchu bude na základě vyhodnocení technického stavu. Rekonstrukce povrchů stávajících chodníků je plánovaná v rozsahu 13 497,72 m2. Úpravy nezahrnují přístupové chodníky ke vchodům do bytových domů.

Technická infrastruktura

  • Mobiliář

Okolo multifunkčních hřišť bude doplněn městský mobiliář, tj. lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, plakátovací plochy a informační tabule.

  • Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení tvoří parkové stožáry, které budou doplněny a obnoveny moderními úspornými technologiemi v osvětlení veřejného prostoru.

 

Financování regenerace

Navrhované úpravy regenerace sídliště město plánuje financovat z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích, Státního fondu rozvoje bydlení a to v rámci čtyř etap, které jsou rozprostřeny do čtyř kalendářních let (2019 – 2022).

Pořadí etap vychází jak z nutnosti řešit problémové prioritní oblasti na sídlišti, tak zároveň z logické prostorově – technické návaznosti realizace úprav. Velikost etap je zvolena dle předpokládaných ekonomických možností rozpočtu města, které je garantem a stavebníkem realizace.

Od roku 2017 je revitalizována severní část sídliště v lokalitě 17. listopadu, protože se jedná o území, na kterém nebyly v minulých letech prováděny žádné zásadní úpravy. Aby postup regenerace prostorově plynně navazoval, pokračuje se v budování nových multifunkčních hřišť. Z rozpočtu města je v plánu v roce 2018 zrealizovat multifunkční hřiště v lokalitě 17. listopadu. V roce 2019 tj. v I. etapě regenerace, na kterou bude město podávat žádost o dotaci na spolufinancování do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích, se počítá s realizací dalších multifunkčních hřišť v lokalitě 17. listopadu a lokalitě Liptovská.

V tabulce je uveden výčet již zrealizovaných akcí včetně jejich skutečných nákladů. Dále je zde proveden hrubý odhad nákladů na realizaci plánovaných úprav v jednotlivých etapách (II. – IV. etapa). Předpokládané náklady na realizaci I. etapy jsou převzaty z rozpočtu, které jsou součástí již vypracovaných dokumentací pro provádění stavby.

Dokumenty ke stažení:

Dokončené úpravy regenerace

Plánovaný harmonogram regenerace 2018-2022

Situace Liptovská

Situace 17. listopadu

Back to Top